Eurion, o.s.

E-learningový kurz

Lisabon interaktivně


Předpokladem aktivní participace v politickém systému je jeho znalost. Nejinak je tomu v případě EU, kterou lze oprávněně za politický systém považovat. Od národních politických systémů se liší svou komplexitou a z pohledu běžného občana také složitostí. I proto jeho znalost není příliš vysoká.

Z pohledu budoucího vývoje EU jsou klíčovou skupinou mladí lidé, kteří se do EU metaforicky řečeno již "narodili" a považují ji za svůj přirozený postoj. Byť aktivně čerpají z evropské integrace a jejích přínosů (studentská mobilita, volný pohyb pracovních sil, schengenský prostor aj.), nadále se identifikují především s národním státem a jeho politickou reprezentací. V zájmu EU je tento trend změnit, lépe řečeno, přispět k vyšší identifikaci mladé generace s EU.

V této souvislosti je nutno zároveň poukázat na fakt, že mladá generace nezná základní dokumenty EU, neorientuje se v sekundární legislativě či institucionálním rámci EU. Specializovaný předmět v osnovách středních škol na téma EU neexistuje a jsou-li studentům podávány informace, jedná se o historizující a zjednodušující přehledy základních milníků. Zatímco například text Ústavy České republiky studenti procházejí alespoň rámcově, na primární právo organizace, která český právní rámec ovlivňuje zcela zásadně, z různých důvodů prostor není.

Tento e-learningový kurz se snaží zmíněnou informační mezeru zaplnit a přispět tak k lepšímu pochopení fungování Unie a významu Lisabonské smlouvy, který je sice často zmiňován, ovšem tím méně objasňován.

Věříme, že se pro Vás tento kurz stane užitečným zdrojem informací!

Vstup do kurzu